หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด่อนล้อ
อักษรล้านนา
ด่อฯรลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ด่อนล้อ]
ความหมาย

น.ปุ่มที่ยื่นจากหัวเพลาเกวียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่อนล้อ (ด่อฯรลํอฯ)