หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด่วง
อักษรล้านนา
ด่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ด่วง]
ความหมาย

ก.ดิ้นกระเสือกกระสน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่วง (ด่วฯง)