หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดู่
อักษรล้านนา
ดู่
เทียบอักษรไทย
[ดู่]
ความหมาย

น.ประดู่ -ไม้ต้นขนาดใหญ่ มีหลายชนิด บางชนิดปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาตามถนนและสวนสาธารณะ บางชนิดขึ้นตาม ป่า ใช้ทำเครื่องเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดู่ (ดู่)