หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูแคฺวน
อักษรล้านนา
ดูแฅวฯร
เทียบอักษรไทย
[ดูแฅวน]
ความหมาย

ก.ดูแคลน/ดูถูก/ดูถูกดูแคลน - แสดงอาการเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูแคฺวน (ดูแฅวฯร)