หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูฮ้าย
อักษรล้านนา
ดูร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูร้าย]
ความหมาย

ก.มองในแง่ร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูฮ้าย (ดูร้ายฯ)