หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดูลา
อักษรล้านนา
ดูรา
เทียบอักษรไทย
[ดูรา]
ความหมาย

ว.นี่แน่ะ,ดูก่อน (คำทักทาย); ดู...ดูกะลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูลา (ดูรา)