หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูต้าง
อักษรล้านนา
ดูท่าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูท่าง]
ความหมาย

ก.สะดวก,ไม่ขัดข้อง,คล่อง,ไม่ติดขัด; ยุท่าง,ยูท่าง,ลุต้าง,ลูต้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูต้าง (ดูท่าฯงฯ)