หน้าหลัก
ดูดปิ๊ด
ดูดพิษฯฯ
[ดูดพิษ]

ก.ดูดเอาพิษออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูดปิ๊ด (ดูดพิษฯฯ)