หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูดปิ๊ษ
อักษรล้านนา
ดูดพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูดพิษ]
ความหมาย

ก.ดูดเอาพิษออก,ดูดหรือถอนพิษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูดปิ๊ด (ดูดพิษฯฯ)