หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดูดกิ๋น
อักษรล้านนา
ดูดกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูดกิน]
ความหมาย

ก.ดื่ม อย่างดื่มน้ำ - ดู...ดื่ม

ออกเสียงล้านนา
ดื่ม
อักษรล้านนา
ดื่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดื่ม]
ความหมาย

ก.กินของเหลวให้ล่วงล้ำลำคอเข้าไป เช่นน้ำ (นิยมใช้ กิ๋น เช่น กิ๋นน้ำ-ดื่มน้ำ,กิ๋นเหล้า-ดื่มสุรา) ว.กินใจ,ซาบซึ้ง,ทิ่มแทงใจ,ลึกซึ้ง (ยืม...ดื่ม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูดกิ๋น (ดูดกินฯ)