หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูกเฮือ
อักษรล้านนา
ดูกเริอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ดูกเรือ]
ความหมาย

น.กระดูกงู - ไม้หรือเหล็กรูปโค้งทอดวางยาวตลอดลำเรือตั้งเป็นกงเรือ เสมือนเป็นแกนของเรือ; ก๋งเฮือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกเฮือ (ดูกเริอฯอ)