หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูกค้อน
อักษรล้านนา
ดูกฅ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ดูกฅ้อน]
ความหมาย

น.กระดูกที่เป็นปุ่มที่ปลายอย่างกระดูกหน้าแข้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกค้อน (ดูกฅ้อฯร)