หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูกค่อ
อักษรล้านนา
ดูกฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูกฅ่อ]
ความหมาย

น.กระดูกข้อ - ท่อนกระดูกที่มีปมข้อทั้งสองด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกค่อ (ดูกฅํอฯ)