หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดูก
อักษรล้านนา
ดูก
เทียบอักษรไทย
[ดูก]
ความหมาย

น.กระดูก - โครงสร้างของสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่มีลักษณะแข็งกว่าส่วนอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูก (ดูก)