หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดุ้นหลัว
อักษรล้านนา
ดุ้รห฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดุ้นหลัว]
ความหมาย

น.ท่อนฟืน - น๑.ท่อนไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง เช่นท่อนฟืนขนาดเล็กที่ใช้นึ่งข้าวทำอาหารตามบ้าน และท่อนฟืนที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม รถจักรไอน้ำ เป็นต้น เรียก "หลัวเมตร" ปัจจุบันใช้น้ำมันเตา/แก๊ส แทน; ดู...หลัวเมตร

ออกเสียงล้านนา
หลัวเมตร
อักษรล้านนา
ห฿ลฯวฯเมระฯต
เทียบอักษรไทย
[หลัวเมตร]
ความหมาย

น.ท่อนฟืนขนาดยาว ๐.๕๐ เมตร มีหน่วยวัดปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรไอน้ำ เช่นหัวรถจักรไอน้ำของรถไฟ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ้นหลัว (ดุ้รห฿ลฯวฯ)