หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุมล้อ
อักษรล้านนา
ดุมลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดุมล้อ]
ความหมาย

ดู...ดุม น๑.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุมล้อ (ดุมลํอฯ)