หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดื้อด้าน
อักษรล้านนา
ดื้ด้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ดื้อด้าน]
ความหมาย

ดู...ดื้อ

ออกเสียงล้านนา
ดื้อ
อักษรล้านนา
ดื้
เทียบอักษรไทย
[ดื้อ]
ความหมาย

ว.ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,ไม่ยอมทำตาม; ดื้อด้าน,เหลือกำ,เหลือเหื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดื้อด้าน (ดื้ด้านฯ)