หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดื่น
อักษรล้านนา
ดื่
เทียบอักษรไทย
[ดื่น]
ความหมาย

ก.มากหลาย (นิยมใช้ นัก หรือจ้าดนัก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดื่น (ดื่)