หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดือเวียง
อักษรล้านนา
ดืวยฯง
เทียบอักษรไทย
[ดือเวียง]
ความหมาย

ดู...ดือเมือง

ออกเสียงล้านนา
ดือเมือง
อักษรล้านนา
ดืเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดือเมือง]
ความหมาย

น.จุดที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นๆ เช่นสะดือเมืองเชียงใหม่ อยู่ที่กลางเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่พญามังราย สร้างเมืองนพบุรีหรือเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อ ๗๐๐ กว่าปีมาแล้ว ครั้งนั้นพญามังรายได้สร้างวัดขึ้นตรงใจกลางเมืองนี้ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกติดปากว่า "วัดสะดือเมือง" มาจนถึงปัจจุบัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดือเวียง (ดืวยฯง)