หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดือจุ๋น
อักษรล้านนา
ดืจุร
เทียบอักษรไทย
[ดือจุน]
ความหมาย

น.สะดือจุ่น - สะดือที่มีลักษณะโปนออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดือจุ๋น (ดืจุร)