หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดึ๋ดๆ
อักษรล้านนา
ดึดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดึดๆ]
ความหมาย

ดู...ดึ๋กๆ

ออกเสียงล้านนา
ดึ๋กๆ
อักษรล้านนา
ดึกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดึกๆ]
ความหมาย

ว.อาการสั่นหรือชักกระตุก ใช้กับสิ่งที่มีขนาดใหญ่; ดึ๋ดๆ ก็ว่า. ถ้าขนาด เล็กใช้ ดิ๋กๆ หรือ ดิ๋ดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดึ๋ดๆ (ดึดฯๆ)