หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดึ๋กดั๋ก
อักษรล้านนา
ดึกฯดักฯ
เทียบอักษรไทย
[ดึกดัก]
ความหมาย

ก.กระดุกกระดิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดึ๋กดั๋ก (ดึกฯดักฯ)