หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีใจ๋
อักษรล้านนา
ดีไจ
เทียบอักษรไทย
[ดีใจ]
ความหมาย

ว.ชอบใจ,พอใจ,ยินดี,สุขใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีใจ๋ (ดีไจ)