หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีแล้ว
อักษรล้านนา
ดี¦วฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีแล้ว]
ความหมาย

ว.ดีจริง,ดีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีแล้ว (ดี¦วฯ)