หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีเข้าป๊ก
อักษรล้านนา
ดีเขั้าพ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีเข้าพก]
ความหมาย

ก.เอาแต่ดีเข้าตน (โดยกล่าวหาผู้อื่นไม่ดีทั้งสิ้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีเข้าป๊ก (ดีเขั้าพ฿กฯ)