หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดีอ๋กดีใจ๋
อักษรล้านนา
ดีอ฿กฯดีไจ
เทียบอักษรไทย
[ดีอกดีใจ]
ความหมาย

ว.ดีใจมาก,ชอบใจมาก,ยินดีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีอ๋กดีใจ๋ (ดีอ฿กฯดีไจ)