หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีหลี
อักษรล้านนา
ดีหีลฯ,ดีหีลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีหลี]
ความหมาย

ว.ดีจริง,ดีแท้,แน่แท้,ดีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีหลี (ดีหีลฯ,ดีหีลฯฯ)