หน้าหลัก
ดีหลี
ดีหีลฯ,ดีหีลฯฯ
[ดีหลี]

ว.ดีจริง,ดีแท้,แน่แท้,ดีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีหลี (ดีหีลฯ,ดีหีลฯฯ)