หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดีต๊ะลา
อักษรล้านนา
ดีระฯทาฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีทรา]
ความหมาย

ว.ดีแท้,ดีมาก,ดีแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีต๊ะลา (ดีระฯทาฯ)