หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีดๆวิดๆ
อักษรล้านนา
ดีดฯๆวิดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดีดๆวิดๆ]
ความหมาย

ก.อาการคึกคนองอย่างม้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีดๆวิดๆ (ดีดฯๆวิดฯๆ)