หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดีจูดีเอา
อักษรล้านนา
ดีชูดี´า
เทียบอักษรไทย
[ดีชูดีเอา]
ความหมาย

ว.รับได้,ควรจะรับเอาไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีจูดีเอา (ดีชูดี´า)