หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีกิ๋นดีเอา
อักษรล้านนา
ดีกินฯดี´า
เทียบอักษรไทย
[ดีกินดีเอา]
ความหมาย

ว.เหมาะที่จะใช้ประโยชน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีกิ๋นดีเอา (ดีกินฯดี´า)