หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
ดิดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดิดๆ]
ความหมาย

ว.คำประกอบหลังกริยา แสดงอาการสั่น ใช้กับของขนาดเล็ก เป็นสั่นดิ๋ดๆ; ถ้าของขนาดกลางใช้ สั่นด่อยๆ; ถ้าของขนาดค่อนข้างใหญ่ ใช้ สั่นด่าวๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ๋ดๆ (ดิดฯๆ)