หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นเด๋อะดิ้นเดิบ
อักษรล้านนา
ดิ้เดิอฯะดิ้เดิ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นเดอะดิ้นเดิบ]
ความหมาย

ก.ดิ้นแอ่นหน้าแอ่นหลังโยกย้ายส่ายสะโพกด้วยความกระสันในกามราคะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นเด๋อะดิ้นเดิบ (ดิ้เดิอฯะดิ้เดิ)