หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นด่าวๆ
อักษรล้านนา
ดิ้ด่าวฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นด่าวๆ]
ความหมาย

ก.ดิ้นพราดๆ - อาการที่ดิ้นบิดตัวไปมาบนพื้น ใช้กับคนหรือสิ่งของขนาดใหญ่ เช่น งัวถูกแตงดิ้นด่าวๆ - วัวถูกแทงดิ้นพราดๆ. ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของขนาดเล็กใช้ ดิ้นแด่วๆ เช่น ป๋าดุ๋กโดนบุ๋บหัวดิ้นแด่วๆ - ปลาดุกถูกทุบหัวดิ้นพราดๆ.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นด่าวๆ (ดิ้ด่าวฯๆ)