หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นควาดๆ
อักษรล้านนา
ดิ้ฅวฯาดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นฅวาดๆ]
ความหมาย

ก.ดิ้นปัดๆ,ดิ้นทุรนทุราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นควาดๆ (ดิ้ฅวฯาดฯๆ)