หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ้น
อักษรล้านนา
ดิ้
เทียบอักษรไทย
[ดิ้น]
ความหมาย

น.เส้นทอง เส้นเงิน หรือเส้นทองแดงที่มีลักษณะอย่างด้าย ใช้สำหรับปักผ้า ทอผ้า เป็นต้น ก.ดิ้น - สะบัดหรือฟาดตัวไปมา,เคลื่อนไหวกระดุกกระดิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้น (ดิ้)