หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดินจี่
อักษรล้านนา
ดิจี่
เทียบอักษรไทย
[ดินจี่]
ความหมาย

น.อิฐ,ก้อนอิฐ; บ่าดินกี่,ดินกี่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินจี่ (ดิจี่)