หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดินควบ
อักษรล้านนา
ดิฅวฯบ
เทียบอักษรไทย
[ดินฅวบ]
ความหมาย

น.กระเบื้องที่ใช้ครอบสันหลังคา; ดินกูบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินควบ (ดิฅวฯบ)