หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินขอ
อักษรล้านนา
ดิขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดินขอ]
ความหมาย

น.กระเบื้องทำด้วยดินเหนียว มีขอเกาะ เผาให้ได้ที่ ใช้มุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินขอ (ดิขํอฯ)