หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินกี่
อักษรล้านนา
ดิกี่
เทียบอักษรไทย
[ดินกี่]
ความหมาย

น.อิฐ,ก้อนอิฐ; บ่าดินกี่,ดินจี่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินกี่ (ดิกี่)