หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำนา
อักษรล้านนา
ดำนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำนา]
ความหมาย

ก.ปลูกข้าว (ปกติใช้เยียะนา)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำนา (ดำนาฯ)