หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำคุมมุม
อักษรล้านนา
ดำฅุมมุม
เทียบอักษรไทย
[ดำฅุมมุม]
ความหมาย

ว.ลักษณะ ของสิ่งใหญ่ที่สกปรก หรือที่มองเห็นตะคุ่มๆ อยู่ในความมืด ถ้ามีจำนวนมากใช้ ดำ คุมมุมคำมำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคุมมุม (ดำฅุมมุม)