หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำควัน
อักษรล้านนา
ดำฅัวฯร
เทียบอักษรไทย
[ดำฅวัน]
ความหมาย

ก.เดาสุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำควัน (ดำฅัวฯร)