หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาววีไก่หน้อย
อักษรล้านนา
ดาวฯวีไก่ห้นฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาววีไก่หน้อย]
ความหมาย

น๑.ดาวลูกไก่ - นิทานปรัมปราที่เล่ากันมา เพื่อใช้เป็นเครื่องอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา ในเรื่องเป็นการสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ เว้นความชั่ว กระทำความดี มีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ไก่หน้อยดาววี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาววีไก่หน้อย (ดาวฯวีไก่ห้นฯอฯ)