หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาวดึงส์
อักษรล้านนา
ดาวดึง์สฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาวดึงส์]
ความหมาย

น.ดาวดึงส์ - สวรรค์ชั้นที่ ๒ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตตี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาวดึงส์ (ดาวดึง์สฯฯ)