หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาว
อักษรล้านนา
ดาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาว
ความหมาย

น๑.ดาว - สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงสว่างบนท้องฟ้าเวลามืด นอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ยกเว้นในตำราโหราศาสตร์ จะนับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นดาวในพวกดาวนพเคราะห์ น๒.เรียกบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง เช่นดาวมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาว (ดาวฯ)