หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาล
อักษรล้านนา
ดาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาล]
ความหมาย

น.ท่อนไม้ที่ใช้ขัดเป็นกลอนประตู หรือหน้าต่าง มักพบตามเรือนไม้โบราณ ประตูโบสถ วิหาร; แซ่,แซว่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาล (ดาลฯฯ)