หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาม
อักษรล้านนา
ดา
เทียบอักษรไทย
[ดาม]
ความหมาย

ก.ทาบประกอบหรือประกับ เพื่อต่อให้ยาวให้แข็งแรงแน่นหนา เช่น ดามกระดูก ดามขาโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาม (ดา)