หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาฟัง
อักษรล้านนา
ดาฟังฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาฟัง]
ความหมาย

ก.เตรียมฟัง,คอยฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาฟัง (ดาฟังฯ)