หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาปอย
อักษรล้านนา
ดาพอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาพอย]
ความหมาย

ก.เตรียมงานฉลอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาปอย (ดาพอฯยฯ)