หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาบเสิ๋ก
อักษรล้านนา
ดาปฯเสิ้กฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาบเสิก็]
ความหมาย

น.ดาบศึก - ดาบที่ ใช้เป็นอาวุธประจำกายออกศึกสงคราม คู่กับ กุ๋บเสิ๋ก - หมวกศึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาบเสิ๋ก (ดาปฯเสิ้กฯ)